Algemene verkoop-, levering- & betalingsvoorwaarden

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht Verbo B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Tilburg aan de Zevenheuvelenweg
8-10. Verbo is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel West-Brabant onder nummer 18047.170.

1. Algemeen

1.1 Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op al onze aanbiedingen, op door ons van de koper
ontvangen orders, en op de verkoop en levering van al onze artikelen, ook indien de overeenkomst tot stand komt ingevolge een aanvaarding van een aanbod
van de zijde van koper.

1.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met Verbo voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 Indien één of meer bepalingen in deze overeenkomst nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige van deze algemene voorwaarden volledig
van kracht. Verbo en koper zullen in dat geval in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige danwel vernietigde bepalingen overeen
te komen, waarbij indien en zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2. Offertes
Onze aanbiedingen en prijsopgaven zijn –indien van toepassing- slechts geldig voor een uitdrukkelijk daarin aangegeven periode, en zijn ook overigens geheel
vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende kwalitatieve hoedanigheden, etc. van onze artikelen, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is
vermeld. Een getoond monster geldt uitsluitend ter aanduiding, en verplicht ons nimmer een gelijke zaak te leveren. De in deze offerte vermelde prijzen zijn
telkens exclusief B.T.W., tenzij anders aangegeven.

3. Orders

3.1 Behoudens orders die (mede) betrekking hebben op handelsgoederen (grondstoffen) geldt dat een bestelling uitsluitend door Verbo wordt aanvaard door
schriftelijke of elektronische bevestiging van de order.

3.2 Alleen indien en voorzover onze orderbevestiging ten nadele van koper afwijkt van de order of anderszins niet juist is, kan afnemer daartegen nog gedurende
24 uur na verzending van de orderbevestiging door Verbo bezwaar maken, en geldt zijn bezwaar –indien daaraan onzerzijds niet is tegemoet gekomen- als
intrekking van zijn order.

4. Prijs

4.1 De door ons opgegeven en/of met ons overeengekomen verkoopprijzen zijn gebaseerd op belastingen, heffingen, inkoopprijzen, koersen enz. zoals die bestaan
en gelden op het moment waarop de overeenkomst met koper wordt aangegaan. Tenzij anders is overeengekomen, zijn al onze prijzen af fabriek Tilburg en
luiden deze in EURO exclusief BTW en exclusief de kosten van vervoer naar de door koper gewenste bestemming en andere met het vervoer samenhangende
kosten.

4.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn wij gerechtigd bij iedere wijziging in het bedrag of het percentage van de belastingen, heffingen en
rechten, als ook bij een wijziging van onze inkoopprijs of de koers daarvan, na totstandkoming van de overeenkomst de uiteindelijk door koper verschuldigde
koopprijs danwel koopprijzen te herzien, en deze met inachtneming van de opgetreden wijziging aan koper in rekening te brengen.
4.3 Indien met koper is overeengekomen dat wij in opdracht, en voor rekening en risico van koper transportkosten deel van de verkoopovereenkomst laten
uitmaken, dan geldt ten aanzien van deze kosten het in dit artikel bepaalde op overeenkomstige wijze.

5. Levertijd

5.1 In de order of orderbevestiging opgenomen levertermijnen zullen zo veel als mogelijk worden aangehouden, doch vormen voor Verbo nimmer een fatale
termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 Behoudens in het geval er een uiterste en fatale leveringsdatum is overeengekomen op de wijze, in de bewoording en met de gevolgen als omschreven in lid 1
van dit artikel, zal koper ons geen overschrijding van de leveringstermijn kunnen verwijten dan nadat hij ons –in geval van een eventuele overschrijding- eerst
en alsnog een redelijke termijn heeft geboden van tenminste 30 dagen waarbinnen wij onze verplichtingen alsnog kunnen nakomen. Overschrijding van deze
termijn geeft aan koper het recht de overeenkomst te ontbinden. In geen geval zijn wij gehouden tot vergoeding van schade.

5.3 Indien geen termijn van levering is overeengekomen zal door ons worden geleverd zo spoedig mogelijk, danwel binnen een naar ons oordeel, gezien de aard
van de artikelen en de overige terzake doende ons bekende omstandigheden redelijke termijn. Koper kan ons desgewenst verzoeken een –niet fatale- termijn te
bepalen binnen welke de artikelen geleverd zullen zijn, bij overschrijding waarvan hij alsdan het recht heeft de overeenkomst te ontbinden zonder dat wij of
koper tot enige vergoeding van schade zijn gehouden.

5.4 Voor overeenkomsten, waarbij een al dan niet uiterste levertijd van niet langer dan 15 werkdagen is overeengekomen, geldt in alle gevallen dat wij nog gedurende vijf werkdagen na de overschrijding van de leveringsdatum aan onze verplichtingen kunnen voldoen, zonder ingebreke te zijn.

6. Ontbinding van de overeenkomst

6.1 De overeenkomst van verkoop komt tot stand door (stilzwijgende) aanvaarding door Verbo van een geplaatste order.

6.2 Indien koper met een van zijn verplichtingen uit enige overeenkomst met ons in gebreke is, en wij gerechtigd zijn die overeenkomst te ontbinden, zijn wij
gerechtigd niet alleen tot ontbinding over te gaan van die overeenkomst maar ook van eerdere en andere met hem aangegane overeenkomsten, geheel of
gedeeltelijk en ongeacht of deze, geheel of gedeeltelijk, zijn uitgevoerd. In dat geval is de koper verplicht ons de aan hem ingevolge die overeenkomsten
geleverde artikelen op ons eerste verzoek en te onzer keuze terug te leveren, zulks tegenover onze verplichting om, voorzover de aan ons teruggeleverde
artikelen door koper aan ons zijn betaald, koper te crediteren voor een bedrag gelijk aan 25% van de oorspronkelijke factuurwaarde, tenzij de artikelen
specifiek voor deze afnemer zijn vervaardigd, en onverminderd onze aanspraken op betaling van geleverde en niet-terugontvangen artikelen en onverminderd
onze aanspraak op vergoeding van schade.

7. Plaats en moment van levering

7.1 Iedere levering geschiedt af fabriek Tilburg, en geschiedt op het moment dat de artikelen aldaar door (de transporteur van) of namens koper in ontvangst
worden genomen, danwel ter verzending aan hem zijn ingeladen. Vanaf dit ogenblik is het risico voor de koper.

7.2 Verbo behoudt zich het recht voor om een aanvaarde order in gedeelten uit te voeren. Ieder gedeelte van een levering geldt als een afzonderlijke en
zelfstandige levering. Verbo is gerechtigd elke gedeeltelijke levering afzonderlijk te factureren.

7.3 Wij behouden ons te allen tijde het recht voor onder rembours, tegen vooruitbetaling of tegen contante betaling te leveren, als dit naar ons oordeel gewenst of
noodzakelijk is.

7.4 Indien de artikelen ondanks het daartoe met koper overeengekomene niet bezorgd en afgeleverd kunnen worden op het door hem aangegeven adres ten
gevolge van omstandigheden, welke niet aan ons toegerekend kunnen worden, zullen wij niettemin geacht worden aan onze leveringsverplichting te hebben
voldaan door de artikelen in ons magazijn of in dat van de vervoerder ter beschikking van de koper gereed te houden gedurende 14 werkdagen na de datum
waarop de artikelen ter verzending gereed zijn gekomen, van welke datum de koper schriftelijk en bij aangetekend schrijven door ons in kennis wordt gesteld.

7.5 De koper is verplicht de zaken bij aanbieding in ontvangst te nemen respectievelijk in geval als bedoeld in lid 4 de artikelen af te nemen op het aan ons
aangegeven adres.

7.6 Niet in ontvangst genomen of niet tijdig afgehaalde artikelen zullen voor rekening en risico van de koper worden opgeslagen. Wij zijn in geen geval
aansprakelijk voor schade aan de artikelen, indien deze door gebrek aan geschikte opslagruimte in het geheel niet, slechts gedeeltelijk en/of gebrekkig kunnen
worden opgeslagen. De koper zal alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, verschuldigd zijn.

8. Transport

8.1 Tenzij anders overeengekomen, verzorgen wij in opdracht, en voor rekening en risico van de koper het transport van de artikelen naar de door koper
opgegeven plaats van bestemming. De door ons te leveren artikelen worden nimmer verzekerd. Indien zulks door de afnemer wordt gewenst, dient hij
schriftelijk opdracht te geven tot transport en tot verzekerd transport op zijn kosten. De totstandkoming van de overeenkomst tot koop brengt mee de opdracht
van koper aan ons tot het in naam en voor rekening en risico van koper afsluiten van de transportovereenkomst, tenzij anders overeengekomen.

8.2 Indien wij ons met betrekking tot de verkochte zaken hebben verplicht tot het aangaan van een vervoersovereenkomst, dan zal deze, met alles wat daartoe
behoort, geacht worden deel uit te maken van de koopovereenkomst. Indien de vervoerder in gebreke blijft, ook in het geval deze door ons is gecontracteerd,
zijn wij voor de gevolgen daarvan niet aansprakelijk; in een dergelijk geval zullen wij jegens koper geheel gekweten zijn door onze terzake doende rechten
jegens vervoerder aan koper over te dragen.

9. Garantie

9.1 Wij verlenen geen garantie, anders dan in de overeenkomst beschreven.

9.2 Wij staan niet in voor de kwaliteit van te leveren grondstoffen en halffabrikaten, anders dan dat deze voldoen aan normaal gangbare kwaliteitsnormen bij
normaal gebruik. Wij garanderen nimmer, ook niet indien vooraf een monster van het geleverde aan koper is verstrekt, dat het geleverde geschikt is voor
verwezenlijking van het doel waarvoor koper het geleverde wenst aan te wenden, te verbruiken of te verwerken.

9.3 Ten aanzien van artikelen waarop met recht een beroep op door ons verleende garantie wordt gedaan, zullen wij tot gratis vervanging van de artikelen
overgaan.

9.4 De garantie geldt nimmer voor gebreken of defecten, die (mede) zijn ontstaan ten gevolge van geweld van buitenaf, gebruik, natuurlijke slijtage en andere
buiten de controle van de Verbo liggende oorzaken, waaronder mede begrepen reiniging en/of bewerking door of vanwege de koper.

9.5 Geringe in de handel gebruikelijk en/of technische onvermijdelijke afwijkingen vallen nimmer onder de garantie en verplichten ons nimmer tot enige
vergoeding, en geven de koper evenmin het recht om de ontvangst of de betaling der geleverde artikelen te weigeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe
en/of indirecte schade door koper geleden ten gevolge van vertraagde, foutieve of ondeugdelijke levering of gebreken van of aan de geleverde artikelen,
anders dan overeenkomstig het in deze voorwaarden bepaalde.

 

10. Aansprakelijkheid

10.1 Indien Verbo aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

10.2 Indien wij aansprakelijk zijn voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal EURO 25.000,00 (zegge: vijfentwintigduizend EURO). De aansprakelijkheid is
te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Verbo in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, te vermeerderen met
ons eigen risico onder die verzekering.

10.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van
deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Verbo aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan ons
toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe
schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;

10.4 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie.

10.5 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove
schuld van Verbo of onze medewerkers.

10.6 Het bepaalde in dit artikel is mede van toepassing op de door Verbo ingeschakelde derde(n). De koper vrijwaart Verbo voor aanspraken van derde(n).

10.7 De aansprakelijkheid van Verbo eindigt in ieder geval op het moment van wederverkoop door de verkoper. De koper vrijwaart hierbij Verbo voor aanspraken
van deze wederkoper.

11. Keuring en reclames

11.1 De koper is gehouden om bij inontvangstname de levering te controleren op de hoeveelheden, zoals aangegeven op de vrachtbrief of het ontvangstbewijs en
op de staat van verpakking, en wordt geacht de daarin omschreven hoeveelheden in goede staat te hebben ontvangen indien hij daarvan geen aantekening of
voorbehoud heeft gemaakt op de vrachtbrief of het ontvangstbewijs.

11.2 Voorts is de koper gehouden om binnen 24 uur na inontvangstname van de levering de hem geleverde artikelen te controleren op overeenstemming met de
overeenkomst, meer in het bijzonder op alle hoedanigheden en kenmerken die bij uitwendige controle zichtbaar zijn. De aan koper geleverde artikelen worden
geacht in overeenstemming te zijn met de orderbevestiging, tenzij en voorzover koper binnen 24 uur na de inontvangstname schriftelijk per telefax aan ons
heeft gereclameerd.

11.3 Reclames met betrekking tot andere zichtbare of onzichtbare gebreken kunnen uitsluitend geldend worden gemaakt indien de afwezigheid daarvan door ons is
gegarandeerd, en bovendien deze schriftelijk en rechtstreeks aan ons zijn gemeld binnen acht werkdagen na inontvangstname van de artikelen, danwel –indien
koper aannemelijk maakt dat hij een gebrek ook bij behoorlijke controle niet eerder heeft kunnen ontdekken- binnen acht werkdagen nadat koper deze
gebreken heeft ontdekt danwel had moeten ontdekken, zulks op straffe van het verval van het recht op deze gebreken enig beroep te doen.

11.4 Na gebruik of reiniging of na gehele of gedeeltelijke bewerking van de artikelen is reclame niet meer mogelijk. Reclames betreffende geringe in de handel
gebruikelijk of technische onvermijdelijke afwijkingen worden niet geaccepteerd.

11.5 Indien een reclame door ons als gegrond wordt erkend, kunnen wij, en met uitsluiting van elk recht van de koper op schadevergoeding de artikelen kosteloos
laten verbeteren of vervangen.

12. Retourzendingen
De koper heeft nimmer het recht om geleverde artikelen retour te zenden als en zolang wij daarmee niet accoord zijn gegaan. De door ons terugontvangen
artikelen blijven voor rekening en risico van de koper, zolang wij, met inachtname van het bepaalde in artikel 8 of 9 niet hebben laten weten dat wij de
artikelen terugnemen. Het verlenen van toestemming de artikelen te retourneren houdt niet in, dat wij een eventuele reclame of garantie erkennen. Evenmin
kan daaruit een recht op schadevergoeding worden afgeleid.

13. Betaling/eigendomsvoorbehoud/zekerheidsstelling

13.1 Betaling is opeisbaar per de datum van levering. Zij dient in ieder geval te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum tenzij op de factuur anders
vermeld. Reclames van koper geven hem niet het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

13.2 Door de koper gedane betaling van een op een bepaalde verbintenis toe te rekenen geldsom strekt steeds primair in mindering van de kosten inclusief de
kosten van rechtsbijstand, vervolgens in mindering van de verschenen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

13.3 Verricht koper een betaling die zou kunnen worden toegerekend op twee of meer betalingsverplichtingen jegens ons dan geschiedt de toerekening op de
betalingsverplichtingen die de koper bij betaling aanwijst, bij gebreke waarvan de toerekening achtereenvolgens plaatsvindt aan de opeisbare
betalingsverplichtingen, de meest bezwarende, danwel ten slotte op de oudste. Indien de betalingsverplichtingen bovendien even oud zijn dan geschiedt
toerekening van betaling naar evenredigheid.

13.4 Indien koper na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn niet heeft betaald, is hij terstond en door het enkele verloop van de termijn, zonder
dat daartoe een ingebrekestelling is vereist van rechtswege in verzuim, en een rente verschuldigd van 2% boven de wettelijke handelsrente als bedoeld in
artikel 6:119a B.W.. Alsdan zijn tevens alle door ons te maken gerechtelijke en/of buitengerechtelijke en andere kosten voor rekening van koper, tenzij deze
kosten onredelijk hoog zijn.

13.5 Aan buitengerechtelijke kosten is door koper verschuldigd aan administratiekosten 1% van het openstaande bedrag voor iedere door ons te zenden
betalingsherinnering of aanmaning, en voorts het bedrag van minimaal 15% van het factuurbedrag met een minimum van EURO 500,00, te vermeerderen met
BTW, indien en zodra wij de incasso van onze vordering uit handen hebben gegeven.

13.6 De eigendom van de verkochte artikelen gaat eerst over op koper, nadat deze aan hem zijn afgeleverd en door koper alles is betaald hetgeen hij aan ons
terzake van door ons geleverde artikelen verschuldigd is met inbegrip van verschuldigd geworden rente en kosten. Ook in het geval van enig krediet, door ons
door welke oorzaak dan ook aan koper verleend en in geval van enig andere schuld van koper aan ons, gaat de eigendom van door ons geleverde zaken pas
over, indien wij de koper een geldig bewijs van kwijting hebben gegeven.

13.7 Door ons afgeleverde zaken, die krachtens dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitvoering
worden doorverkocht.

13.8 De koper is niet bevoegd de afgeleverde zaken die vallen onder het eigendomsvoorbehoud te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

13.9 De koper is verplicht alle medewerking te verlenen aan Verbo of een door haar ingeschakelde derde om de met eigendomsvoorbehoud belaste zaken weg te
(doen) halen op straffe van beurte van een dwangsom van 10% per dag, te berekenen over het door koper totaal verschuldigde openstaande factuurbedrag.

13.10 Wij zijn steeds, derhalve zowel vóór als na de levering, gerechtigd van koper te eisen, dat hij op voor ons genoegzame wijze zekerheid verstrekt op door ons
aan te geven wijze voor de juiste nakoming van het totaal van zijn jegens ons bestaande al dan niet opeisbare betalingsverplichtingen. Zolang een dergelijke
zekerheid na een daartoe onzerzijds gedaan verzoek niet is gesteld, kunnen wij onze leveringsverplichting opschorten en –indien koper ook na schriftelijke
aanmaningen onzerzijds in gebreke blijft- de overeenkomst ontbinden met de gevolgen als bedoel in artikel 6.

13.11 Indien de koper de termijn waarbinnen een betaling had moeten geschieden heeft overschreden, hij is staat van faillissement geraakt, voorlopige surséance van betaling verkrijgt, danwel onder curatele is gesteld of zich andere omstandigheden voordoen die de verwachting wettigen dat hij niet aan zijn al dan niet
toekomstige betalingsverplichtingen zal voldoen, hebben wij het recht de met hem gesloten overeenkomst(en) danwel gedeelten daarvan te ontbinden met de
gevolgen als bedoeld in artikel 6. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door ons worden gemaakt in verband met de niet-nakoming door koper
van zijn verplichtingen danwel in verband met de ontbinding zijn voor zijn rekening.

13.12 De koper verbindt zich voor het geval dat wij van ons eigendomsvoorbehoud gebruik wensen te maken, alle geleverde artikelen, ook voorzover deze zijn
betaald, op eerste aanvraag en op zijn kosten terug te geven tegen bewijs van afgifte en terzake alle gewenste medewerking te verlenen en inlichtingen te
geven als het verschaffen van toegang tot de opslagruimte e.d. De koper zal ons direct waarschuwen, zodra een derde, om welke reden dan ook, meent
aanspraken op de artikelen te hebben en/of terzake maatregelen neemt of gaat nemen.

13.13 Indien wij van het recht de artikelen terug te nemen gebruik hebben gemaakt, hebben wij de keuze om deze artikelen onder ons te houden en op te slaan voor
rekening van koper, totdat koper aan al zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan, danwel de artikelen te verkopen en de opbrengst te verrekenen met de
openstaande vorderingen ten laste van koper, danwel de met de koper aangegane koopovereenkomsten, voorzover betrekking hebbende op de terugontvangen
zaken, te ontbinden met de gevolgen als bedoeld in artikel 6.

14. Verzekeringsplicht

14.1 De koper verbindt zich bedoelde goederen als een goed huisvader te zullen beheren voor de bewaring en behoud daarvan als een goed huisvader te zullen zorgen, deze ordelijk en overzichtelijk op te bergen en deze ten genoege van Verbo te zullen verzekeren tegen brand, waterschade, ontploffingsgevaar en diefstal, zulks ten behoeve van Verbo de voor de verzekering verschuldigde premie tijdig te betalen en de polis alsmede de betaalde premiekwitanties op eerste aanvragen aan Verbo af te staan. Koper zal verzekeringsovereenkomst op dusdanige wijze inrichten dat hij een verzekeringspremie uitsluitend per geheel jaar verschuldigd zal zijn.

14.2 De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van ons alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken te verpanden aan Verbo op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
– de vorderingen die de wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door ons geleverde zaken aan
ons te verpanden op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Verbo;
– Op andere manier medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Verbo ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

15. Force majeure

15.1 Omstandigheden, die de productie, de levering of de verzending aan ons of aan de koper verhinderen, bemoeilijken of vertragen, wegens omstandigheden die
ons niet kunnen worden toegerekend, daaronder in ieder geval begrepen staking van of uitsluitend, gebrek aan werkkrachten, zowel in als buiten ons bedrijf,
gebrek aan passende vervoermiddelen, stremming in het verkeer te land, te water of in de lucht, wanprestatie van onze voorleverancier(s), vervoerder(s) of
andere door ons ingeschakelde derden, en alle andere onheilen van welke aard dan ook, ontheffen ons van onze verplichtingen, voortkomend uit de aangegane
overeenkomst met de koper of schort de nakoming daarvan op, zonder dat wij verplicht zijn terzake enige schadevergoeding te betalen.

15.2 Onverminderd het overige, in deze voorwaarden terzake bepaalde zijn wij voor schade slechts aansprakelijk, indien de koper bewijst dat die schade het gevolg
is van onze opzet of daarmee gelijk te stellen grove schuld. Wij zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor enige schade of verlies, veroorzaakt door fouten
van derden, die door ons bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld.

16. Geschillen/jurisdictie

16.1 De overeenkomst met koper wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen, voortkomende uit of verband houdende met overeenkomsten met koper,
worden –onverminderd de bevoegdheid van de Rechtbank, sector Kanton- beslecht door de bevoegde rechter te Breda, tenzij wij zouden besluiten de ten
aanzien van koper (mede) bevoegde rechter te benaderen of ons aan het oordeel van een zodanige andere rechter te onderwerpen.

16.2 In het geval er, door wie dan ook, besloten wordt een procedure in te stellen voor onderzoek en/of analyse van het door ons geleverde product, zullen de
kosten daarvan altijd betaald worden door degene, die door het bewijs in het ongelijk is gesteld.

17. Slotvoorwaarde
Tenzij het tegenovergestelde uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald, wordt de relatie tussen ons en de koper beheerst door deze algemene voorwaarden en door
eventueel bijzondere voorwaarden vermeld op de orderbevestiging, zulks met uitsluiting van (algemene) voorwaarden, die koper op enigerlei wijze van
toepassing wenst of van toepassing heeft verklaard. De in de Nederlandse taal gestelde tekst van deze algemene voorwaarden gaan voor boven de tekst van
een vertaling in een buitenlandse taal in geval van een tegenstrijdigheid daartussen.

Deze algemene voorwaarden van verkoop en levering zijn voor het eerst gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Breda. (2010)

Deze post is ook beschikbaar in: Engels, Duits