Algemene inkoopvoorwaarden Verbo B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht Verbo B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Tilburg aan de Zevenheuvelenweg 8-10. Verbo B.V. is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Brabant onder nummer 18047170.

A. ALGEMENE BEPALINGEN

1. Toepasselijkheid en vernietigbaarheid

1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en vervolgovereenkomsten. Deze voorwaarden zijn voorts van toepassing op alle (overige)
handelingen en rechtshandelingen tussen Verbo en opdrachtnemer, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met
een overeenkomst.

1.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, sluit Verbo steeds alle overeenkomsten teneinde rechten te verkrijgen ten behoeve van haarzelf,
alsmede ten behoeve van al haar op enig moment bestaande werk- en groepsmaatschappijen. Ook in het geval de groeps- of werkmaatschappijen van Verbo
uit eigen naam overeenkomsten sluiten met opdrachtnemer, zijn deze voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk tussen de desbetreffende werk- of
groepsmaatschappij en opdrachtnemer anders wordt overeengekomen.

1.3 De toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden van opdrachtnemer wordt door Verbo uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Bepalingen uit deze voorwaarden zijn niet van toepassing voor zover zij in strijd mochten zijn met toepasselijke bepalingen van dwingend recht. Mocht enige
bepaling in deze voorwaarden nietig of onafdwingbaar zijn, dan tast dat de geldigheid van de overige bepalingen in deze voorwaarden en de overeenkomst
niet aan. Verbo is gerechtigd deze voorwaarden van tijd tot tijd te herzien en zal opdrachtnemer daarover informeren.

1.5 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen en behalve in de gevallen genoemd in artikel 1.2 treden derden niet toe tot enige overeenkomst tussen
Verbo en opdrachtnemer.

2. Definities

2.1 In deze algemene voorwaarden (“voorwaarden”) wordt verstaan onder:
(a) Verbo: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Verbo B.V.;
(b) Opdrachtnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Verbo een overeenkomst sluit of besprekingen of onderhandeling voert over het sluiten van een
overeenkomst;
(c) Producten: alle ter uitvoering van een overeenkomst aan Verbo (af)geleverde of (af) te leveren zaken en alle resultaten van diensten;
(d) Diensten: alle werkzaamheden (in welke vorm en hoegenaamd ook, bijv. opdracht, aanneming van werk, uitlening, enz.) die opdrachtnemer voor of ten
behoeve van Verbo verricht, al dan niet in samenhang met (af)levering van producten;
(e) Specificatie(s): de omschrijving van de bij opdrachtnemer bestelde producten of diensten, die wordt vermeld in of waarnaar wordt verwezen in de
overeenkomst. Bij gebreke daarvan geldt als omschrijving hetgeen tussen partijen, of bij gebreke daarvan, hetgeen in de branche algemeen gebruikelijk is;
(f) Gebrek: iedere afwijking van de producten of diensten van de specificatie en ieder anderszins niet naar behoren functioneren van de producten of iedere
anderszins niet correct uitgevoerde dienst;

3. Totstandkoming overeenkomst en wijzigingen

3.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Verbo een offerte aanvaardt door middel van een schriftelijke inkooporder of overeenkomst,
getekend door een daartoe bevoegde functionaris.

3.2 Alle verzoeken tot het doen van een aanbod afkomstig van Verbo zijn vrijblijvend. Voor zover opdrachtnemer op een verzoek tot het doen van een aanbod
reageert met een aanbod dat in beperkte mate afwijkt van het verzoek, dan maken die afwijkingen geen deel uit van de overeenkomst en komt de
overeenkomst tot stand overeenkomstig Verbo’s verzoek tot het doen van een aanbod. Een aanbod dat wezenlijk afwijkt van het verzoek geldt als niet gedaan
en leidt niet tot een overeenkomst, ook niet als Verbo een uitdrukkelijke afwijzing achterwege laat.

3.3 Het uitbrengen door opdrachtnemer van een al dan niet met offerte of aanbieding aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke
mededeling geldt als een aanbod. Dit aanbod door opdrachtnemer houdt een termijn voor aanvaarding door Verbo in van twee maanden. Aanbiedingen en
prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vast en bindend en kunnen vóór of na de totstandkoming van de overeenkomst niet meer worden gewijzigd. De
overeenkomst komt tot stand zodra de schriftelijke acceptatie van het aanbod door Verbo of de schriftelijke opdracht of bestelling van Verbo opdrachtnemer
heeft bereikt.

3.4 Alle gegevens omtrent (technische) specificaties, toepassingen, prijzen, levertijden en andere informatie, opgenomen in de offerte, aanbieding of
overeenkomst, prijslijsten en overige door opdrachtnemer aan Verbo verstrekte beschrijvingen zijn bindend voor opdrachtnemer.

3.5 Opdrachtnemer kan aan het verstrekken van een opdracht geen enkel recht ontlenen inzake vervolgopdrachten in welke vorm dan ook, tenzij expliciet
schriftelijk overeengekomen.

3.6 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. Wanneer
een wijziging en/of aanvulling wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling voor de betreffende overeenkomst.

3.7 Verbo heeft het recht, indien opdrachtnemer nog niet met de uitvoering van de overeenkomst is aangevangen, de overeenkomst te allen tijde
buitengerechtelijk te ontbinden. Verbo zal in dat geval de door de opdrachtnemer werkelijke en door schriftelijke bescheiden gestaafde gemaakte kosten, voor
zover deze redelijk zijn, vergoeden. Verdere schadevergoeding is uitgesloten. Indien opdrachtnemer, zonder een schriftelijke, rechtsgeldig ondertekende
inkooporder of overeenkomst van Verbo te hebben ontvangen, een aanvang maakt met de werkzaamheden doet zij dit voor eigen rekening en risico.

4. Tijdige uitvoering

4.1 Alle genoemde leveringstermijnen of leveringsdata zijn fataal tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen dat de leveringstermijn of
leveringsdatum indicatief en derhalve vrijblijvend zijn. Opdrachtnemer is in verzuim door enkele overschrijding van met Verbo overeengekomen tijdstippen
waarop prestaties moeten worden verricht. Een prestatie met een gebrek wordt voor deze bepaling gelijk gesteld met het achterwege blijven van een prestatie.

4.2 De uitvoeringstermijn vangt aan op de datum waarop opdrachtnemer de overeenkomst heeft aanvaard of – indien dat later is – op de datum waarop
opdrachtnemer de beschikking heeft over de blijkens de overeenkomst door Verbo te verstrekken informatie, modellen, materialen of hulpmiddelen welke
opdrachtnemer absoluut nodig heeft, waarvan zij Verbo op de hoogte heeft gesteld, om met de uitvoering van de overeenkomst te beginnen.

4.3 In geval van te late levering door opdrachtnemer heeft Verbo het recht om betaling op te schorten of te weigeren, indien dat naar het redelijke oordeel vanVerbo noodzakelijk is.

4.4 Opdrachtnemer is aan Verbo een direct opeisbare boete van 0,5% van de overeengekomen totaalprijs verschuldigd voor iedere kalenderdag dat de hierboven
genoemde termijnen worden overschreden, zulks met een maximum van 10% van de waarde van de opdracht, met een minimum van EURO 500,00. Één en
ander is in aanvulling op het recht van Verbo om schadevergoeding te vorderen zo daartoe aanleiding bestaat.

4.5 De opdrachtnemer zal Verbo onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen van iedere omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst kan beïnvloeden of
hinderen. Verbo zal het recht hebben om indien zij, hetzij als gevolg van deze informatie, hetzij omdat zij op andere redelijke gronden een dergelijke
omstandigheid vermoedt, zo nodig op kosten van de opdrachtnemer, alle naar de mening van de noodzakelijke en met het oog op de Verbo’s belangen
redelijke maatregelen te nemen en/of wijziging van de overeenkomst te verlangen of de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

5. Uitbesteding aan derden

5.1 Opdrachtnemer is verplicht de overeenkomst zelf uit te voeren, tenzij Verbo schriftelijk heeft ingestemd met uitbesteding, onderaanneming of aankoop bij
derden.

5.2 Opdrachtnemer is volledig verantwoordelijk voor de eventuele inbreng van derden bij de uitvoering van de overeenkomst, als betrof het haar eigen prestatie.

5.3 Opdrachtnemer vrijwaart Verbo tegen eventuele aanspraken van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.

6. Kwaliteitsgarantie en nakoming

6.1 Opdrachtnemer is verplicht de overeenkomst strikt volgens de specificatie uit te voeren. Opdrachtnemer zal in alle gevallen minimaal de in de overeenkomst
vermelde aantallen leveren.

6.2 Opdrachtnemer garandeert de deugdelijkheid van de door haar afgeleverde producten en/of verrichte diensten. Deze garantie omvat tenminste dat:
(a) de producten en/of diensten geschikt zijn voor het specifieke doel waarvoor Verbo de overeenkomst is aangegaan, voor zover opdrachtnemer dat doel
kende of daarvan door tijdige navraag bij Verbo op de hoogte had kunnen zijn;
(b) de producten nieuw zijn, van goede kwaliteit, en vrij van fouten wat betreft ontwerp, bewerking, fabricage, constructie en maatvoering, alsmede vrij
zijn van gebreken in de gebruikte materialen en de veiligheid biedt (als bedoeld in art. 6: 186 BW) die men daarvan mag verwachten;
(c) de producten vervaardigd zijn en de diensten verricht worden conform de laatste stand der techniek en met inachtneming van de eisen van
voortreffelijk vakmanschap;
(d) alle toepasselijke nationale en internationale regelgeving met betrekking tot de producten, de verpakkingen daarvan en/of de diensten stipt in acht zijn
genomen;
(e) de producten en/of de diensten overigens voldoen aan de eisen die daaraan in redelijkheid kunnen worden gesteld alsmede alle overige eigenschappen
bezitten die Verbo in redelijkheid mag verwachten;
(f) de producten voorzien zijn van accurate gebruiksaanwijzigingen en instructies met betrekking tot onder meer onderhoud en montage; en
(g) met betrekking tot de producten gedurende de technische levensduur alle eventueel benodigde reserve-onderdelen op afroep beschikbaar zijn.

6.3 Producten worden in ieder geval als ondeugdelijk in de zin van het vorige lid aangemerkt indien daaraan binnen twee jaar na aflevering gebreken ontstaan,
tenzij opdrachtnemer aantoont dat dit het gevolg is van normale slijtage of te wijten is aan schuld van Verbo. Voornoemde garantie houdt in, zonder beperking
van de rechten van Verbo op vergoeding van kosten, schade en rente, in dat de gebreken welke binnen twee jaar na aflevering ontstaan zijn gratig en op
verzoek van Verbo onmiddellijk en volledig door opdrachtnemer worden hersteld, zo nodig middels vervanging van de producten of onderdelen daarvan,
danwel opnieuw verrichten van de betreffende diensten. Indien opdrachtnemer danwel zijn toeleverancier gebruikelijk gedurende een langere periode dantwee jaar garantie geeft, geldt die langere periode voor Verbo.

6.4 Tenzij dit onmogelijk is, zal herstel steeds ter plaatse worden uitgevoerd. Indien herstel niet binnen een door Verbo te bepalen termijn en ter plaatse kan
worden uitgevoerd zal opdrachtnemer op haar kosten en voor haar rekening en risico zorg dragen voor transport van en naar de voor herstel geschikte locatie.
Op verzoek van Verbo zal opdrachtnemer gedurende de voor herstel benodigde periode kosteloos een geschikte vervanging ter beschikking stellen.

6.5 Na herstel van gebreken vangt een nieuwe garantieperiode als omschreven in lid 3 aan en garandeert opdrachtnemer terzake van de vervangen of herstelde
producten de deugdelijkheid als omschreven in lid 2.

6.6 Verbo is reeds gerechtigd om, indien zij dit redelijkerwijs noodzakelijk acht, voor rekening van opdrachtnemer (voorlopige) reparaties te (doen) verrichten
nadat Verbo opdrachtnemer in de gelegenheid heeft gesteld om de reparaties zelf te (doen) verrichten en opdrachtnemer nagelaten heeft dat te doen binnen de
door Verbo gestelde termijn.

7. Aflevering producten en oplevering diensten

7.1 Producten kunnen worden afgeleverd en diensten kunnen worden opgeleverd franco, danwel afwerk. De wijze van levering wordt bepaald door de individuele
overeenkomst. Indien daarover in de individuele overeenkomst niets is bepaald, dan vindt levering franco plaats.

7.2 Indien bestelde producten DDP (Incoterms), franco dienen te worden afgeleverd op de door Verbo aangewezen plaats van bestemming dan is opdrachtnemer
verplicht zorg te dragen voor deugdelijke verpakking conform alle toepasselijke regelgeving, alsmede voor beveiliging, verzekering en voor behoorlijk
vervoer. Afleveringen van producten in gedeelten is slechts toegestaan indien dat uitdrukkelijk in de overeenkomst wordt vermeld of na schriftelijke
toestemming van Verbo. De aflevering (inclusief lossen en transport naar de locatie van bestemming) geschiedt geheel voor risico van opdrachtnemer, ook indien deze bij de uitvoering van enige afleveringshandeling gebruik maakt van personeel van Verbo. Opdrachtnemer is verplicht om op verzoek van Verbo alle bij de aflevering gebruikte (verpakkings)materialen op te halen en terug te nemen, en deze op haar kosten en conform de daarvoor geldende voorschriften te (laten) verwerken. Verbo heeft het recht om door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan opdrachtnemer de aflevering van bestelde producten en/of de uitvoering van bestelde diensten voor een periode van ten hoogste 60 kalenderdagen uit te stellen. Indien Verbo gebruik maakt van dit recht, zal opdrachtnemer de producten op een geschikte plaats afgezonderd ten behoeve van Verbo opslaan, verzekeren en passende maatregelen nemen teneinde kwaliteitsverlies tegen te gaan. Verbo is alsdan verplicht aan opdrachtnemer een redelijke vergoeding te betalen voor de kosten van dergelijke opslag, maatregelen en verzekering.

7.3 Indien producten afwerk worden geleverd draagt opdrachtnemer zorg voor deugdelijke verpakking conform alle toepasselijke regelgeving. Verbo draagt in dat
geval zorg voor behoorlijk vervoer, en verzekering tijdens transport.

8. Keuring

8.1 Verbo zal de afgeleverde producten of opgeleverde diensten binnen een redelijke termijn na aflevering of uitvoering keuren.

8.2 Aanvaarding heeft geen verder strekkende betekenis dan dat naar het voorlopig oordeel van Verbo de uiterlijke staat van de producten of de zichtbare
uitvoering danwel het uiterlijk resultaat van de diensten in overeenstemming is met de overeenkomst. In het bijzonder staat aanvaarding niet in de weg aan
een later beroep door Verbo op niet-naleving door opdrachtnemer van diens garantieverplichtingen of enige andere verplichting jegens Verbo.

9. Overgang van eigendom en risico; doorverkoop producten

9.1 Verbo verkrijgt de eigendom van producten op het moment dat deze aan haar zijn afgeleverd of zoveel eerder als (anderszins) juridische levering plaatsvindt
of de producten op Verbo’s verzoek en te harer behoeve worden opgeslagen. Opdrachtnemer draagt het risico van beschadiging of verlies van bestelde
producten tot aanvaarding door Verbo.

9.2 Zodra de eigendom van de producten op Verbo is overgegaan, is Verbo gerechtigd de producten in welke vorm dan ook te vervreemden, te bezwaren, te
verpanden of anderszins in de macht van derden te brengen.

10. Door Verbo ter beschikking gestelde zaken

10.1 Verbo blijft eigenaar van alle zaken die zij in verband met de overeenkomst aan opdrachtnemer ter beschikking stelt. Opdrachtnemer zal zich behoudens door
Verbo daartoe schriftelijk verleende toestemming onthouden van zodanig handelen of nalaten met betrekking tot de zaken dat Verbo daarvan de eigendom verliest door zaaksvorming, natrekking, vermenging, of ongeacht op welke andere wijze. Voorts staat opdrachtnemer ervoor in dat de zaken niet worden belast of bezwaard met rechten van derden.

10.2 Opdrachtnemer zal de zaken op eigen kosten op gebruikelijke voorwaarden verzekeren tegen alle schaden welke het gevolg zijn van geheel of gedeeltelijk
verlies of beschadiging ongeacht door welke oorzaak. Verbo heeft het recht inzage te verlangen in de desbetreffende polis of polissen.

10.3 Opdrachtnemer zal de zaken in goede staat aan Verbo teruggeven, tenzij Verbo haar andere instructies geeft. Opdrachtnemer zal de zaken geheel voor eigen
risico gebruiken. Verbo is behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van haar of haar personeel niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen van het
gebruik van de zaken voor opdrachtnemer of derden. Opdrachtnemer zal de zaken niet gebruiken voor, noch zal zij machtiging geven of toelaten dat zij
gebruikt worden door derden of in verband met enig ander doel dan de correcte uitvoering van de overeenkomst.

11. Prijzen, BTW, betaling en verrekening

11.1 Alle door opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn vast, uitgedrukt in Euro’s en exclusief BTW (omzetbelasting). Alle prijzen zijn inclusief de kosten van
levering, waaronder transport, behandeling en verpakking, verzending en verzekering tot de aflevering, tenzij de overeenkomst anders vermeldt.

11.2 Overeengekomen prijzen kunnen gedurende de looptijd van de overeenkomst nimmer worden verhoogd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. In geen
enkel geval zal opdrachtnemer gerechtigd zijn een (kost)prijsverhoging door te berekenen aan Verbo tenzij deze vooraf door Verbo schriftelijk is
geaccepteerd. In de prijzen van diensten zijn steeds alle reis- en verblijfkosten, kosten voor voorbereidend werk, alsmede alle andere kosten, begrepen.

11.3 Onduidelijke kopij, schetsen, tekeningen of modellen, extra bewerkelijke tekst, ondeugdelijke informatiedragers of computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door opdrachtnemer aan te leveren zaken, welke opdrachtnemer tot meer werkzaamheden en/of kosten noodzaken dan bij aangaan van de overeenkomst is of kon worden voorzien, zijn in geen geval grond voor verhoging van de overeengekomen prijs of prijzen.

11.4 Betaling is door Verbo niet eerder verschuldigd dan na volledige en correcte uitvoering van de overeenkomst. Eerst na de volledige en correcte uitvoering van
de overeenkomt zal opdrachtnemer een factuur zenden, welke Verbo binnen 60 dagen na ontvangst zal voldoen. De factuur bevat tenminste een omschrijving
van de geleverde prestatie(s) alsmede het ordernummer (indien van toepassing). Bij niet-tijdige betaling is Verbo bovenop het openstaande bedrag tevens
rente daarover verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 6: 119 BW, doch eerst na ontvangst van een schriftelijke aanmaning tot
betaling, stellende een redelijke nadere termijn voor betaling.

11.5 Verbo is gerechtigd iedere vordering welke opdrachtnemer jegens haar (of enige groeps- of werkmaatschappij van Verbo) heeft te verrekenen met enige
vordering van Verbo (of enige groeps- of werkmaatschappij van Verbo), ongeacht uit welken hoofde en al dan niet opeisbaar jegens opdrachtnemer.

12. Aansprakelijkheid, overmacht en vrijwaring

12.1 Opdrachtnemer voert de overeenkomst geheel voor eigen risico uit. Alle schade, welke als gevolg van of in verband met de uitvoering van de overeenkomst
mocht worden geleden door Verbo of door derden zal door opdrachtnemer worden vergoed, ongeacht of die schade is veroorzaakt door opdrachtnemer zelf,
haar personeel danwel door andere natuurlijke of rechtspersonen die opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst betrekt. Opdrachtnemer zal te allen
tijde aansprakelijk zijn voor alle schade ten gevolge van de te late levering ontstaan aan de zijde van Verbo. Onder deze schade wordt tevens begrepen de
schadevergoeding welke Verbo aan haar eventuele opdrachtgevers verschuldigd is terzake van de door Verbo aangenomen opdracht welke correspondeert met
de door Verbo geplaatste opdracht, alsmede de door Verbo terzake van deze betreffende aangenomen opdacht gederfde winst. Opdrachtnemer zal Verbo
vrijwaren terzake van alle aanspraken die deze derden tegen Verbo mochten doen gelden.

12.2 Behoudens in het geval van een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) is opdrachtnemer volledig aansprakelijk voor alle schade welke Verbo of
derden mochten lijden tengevolge van eventuele gebreken terzake afgeleverde producten en/of uitgevoerde diensten. Onder overmacht wordt in ieder geval
niet verstaan: brand, waterschade, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, storingen in de levering van energie, het niet kunnen
voldoen aan een garantie, gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel, verlate aanlevering en/of ongeschiktheid van materialen en grondstoffen,
toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daden van toeleveranciers of door opdrachtnemer ingeschakelde derden en/of liquiditeits- en/of
solvabiliteitsproblemen aan de zijde van opdrachtnemer. Evenmin is sprake van overmacht indien opdrachtnemer zelf niet in staat is tot de te verrichten
prestatie, maar deze wel door een derde verricht kan worden. In dat geval zal opdrachtnemer de prestatie voor rekening van opdrachtnemer door die derde
laten verrichten. Indien de overmachtperiode langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

12.3 Onverminderd haar verdere rechten, is Verbo gerechtigd aan opdrachtnemer in rekening te brengen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, kosten
van juridische bijstand daaronder begrepen (ook voor zover deze het door de rechter toegewezen bedrag overschrijden), door Verbo gemaakt of te maken ter
incasso van enig verschuldigd bedrag danwel ter verkrijging van nakoming van enige verplichting van opdrachtnemer.

12.4 Opdrachtnemer heeft zich adequaat verzekerd en zal zich adequaat verzekerd houden voor wettelijke en beroepsaansprakelijkheid. Opdrachtnemer is verplicht zich – terstond nadat zij door Verbo aansprakelijk is gesteld – alle aanspraken terzake van uitkering(en) van verzekeringspenningen op verzoek aan Verbo te cederen. Op verzoek van Verbo zal opdrachtnemer Verbo voorzien van afschriften van de relevante polissen.

13. Intellectuele eigendom

13.1 De opdrachtnemer garandeert dat het verrichten van en het normaal benutten van de geleverde prestatie, één en ander in de ruimste zin, geen inbreuk zal
maken op enig octrooi-, auteurs-, merk- of ander absoluut recht van enige derde en de opdrachtnemer zal Verbo vrijwaren voor en volledig schadeloos stellen
terzake, alle desbetreffende vorderingen en de kosten van verdediging daartegen.

14. Geheimhouding

14.1 De opdrachtnemer zal het bestaan van en de inhoud van de overeenkomst en alle know-how en gegevens, die ter kennis komen van de opdrachtnemer in het
kader van de uitvoering van de overeenkomst, geheim houden en de door hem bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden schriftelijk tot
eenzelfde geheimhouding verplichten, respectievelijk de door Verbo voorgelegde geheimhoudingsverklaringen doen ondertekenen.

14.2 Het is de opdrachtnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verbo enige vorm van publiciteit te geven aan het bestaan van de overeenkomst of de uitvoering van deze.

15. Niet-overname personeel en non-exclusiviteit

15.1 Gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede gedurende één daarop aansluitende periode van 12 maanden, zal opdrachtnemer geen werknemer van
Verbo in dienst nemen, noch direct of indirect daarmee andersoortige zakelijke relaties aangaan, anders dan na schriftelijke toestemming van Verbo.

15.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is de overeenkomst niet-exclusief, en zijn beide partijen gerechtigd om met andere partijen overeenkomsten te
sluiten.

16. Duur en ontbinding

16.1 Ingeval een overeenkomst als een duurovereenkomst kan worden beschouwd, kan die overeenkomst door Verbo worden opgezegd met inachtneming van een
opzegtermijn van één maand, zonder dat Verbo enige (schade)vergoeding in verband daarmee verschuldigd is. Dit is ook van toepassing ingeval dat
meermaals achtereen een opdracht is gegeven betreffende een periodiek herhaalde opdracht.

16.2 Iedere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtnemer (het niet voldoen van de prestatie aan de eisen als gemeld onder artikel 3
alsmede het overschrijden van een termijn als bedoeld in artikel 4) danwel indien naar het oordeel van Verbo vast komt te staan dat opdrachtnemer de
overeenkomst niet of niet behoorlijk zal uitvoeren geeft Verbo het recht de overeenkomst zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst eenzijdig
geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtnemer. Verbo heeft eveneens het
recht, ingeval van een tekortkoming aan de zijde van de opdrachtnemer, haar betalingsverplichtingen op te schorten en/of uitvoering van de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk aan derden op te dragen, zonder dat Verbo tot enige schadevergoeding gehouden is jegens de opdrachtnemer. Het bovenstaande laat
onverlet de overige wettelijke rechten van Verbo, daaronder begrepen het recht van Verbo op volledige schadevergoeding.

16.3 Ingeval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtnemer of (bij een natuurlijk persoon) bij
zijn/haar overlijden, of ingeval van een juridische fusie van opdrachtnemer, danwel indien een substantieel deel van de zeggenschap bij opdrachtnemer in
andere handen komt, is Verbo bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

16.4 Indien Verbo de overeenkomst ontbindt dient opdrachtnemer terstond alle door haar ontvangen betalingen als onverschuldigd van opdrachtnemer terug te
betalen. Voor zover het ten tijde van de ontbinding eventueel reeds door opdrachtnemer gepresenteerde niet voor ongedaanmaking vatbaar is wordt de waarde
gesteld op een redelijke, door Verbo vast te stellen waarde. Voor zover ongedaanmaking mogelijk is heeft Verbo het recht het gepresenteerde te harer keuze
hetzij de behouden tegen een redelijke, door Verbo te bepalen vergoeding hetzij aan opdrachtnemer te retourneren voor diens rekening en risico. Door
ontbinding zal Verbo van haar betalingsverplichting ontheven zijn, en zal opdrachtnemer generlei recht op schadevergoeding, in welke vorm ook, kunnen
doen gelden.

16.5 Een ontbinding als in lid 1 of 2 bedoeld zal niet tot gevolg hebben dat rechten van Verbo, die naar het redelijke oordeel van Verbo naar hun aard bedoeld zijn
om ook na ontbinding van kracht te blijven, eindigen.

17. Overdracht van rechten en verplichtingen

17.1 Partijen zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen of enig deel daarvan voortvloeiend uit de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de andere partij. Deze toestemming zal niet zonder redelijke gronden worden geweigerd. Partijen kunnen aan de toestemming
redelijke voorwaarden verbinden.

18. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

18.1 Op alle overeenkomsten en alle geschillen die daaruit mochten voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens
Verkoopverdrag 1980 (CISG) wordt uitgesloten.

18.2 Voor zover door toepasselijke nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen partijen in
eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda, onverminderd het recht van Verbo om het geschil in plaats daarvan voor
te leggen aan de anders op grond van nationale of internationale rechtsregels bevoegde rechter.

18.3 De in de Nederlandse taal gestelde tekst van deze Algemene Voorwaarden gaan boven de tekst van een vertaling in een buitenlandse taal ingeval van
tegenstrijdigheid daartussen.

Deze post is ook beschikbaar in: Engels, Duits