“Isolatie door weerkaatsing en isolatie veel meer dan een R-waarde!”

Algemene informatie

Oplossing voor

Productomschrijving

Standaard afmetingen

Isolatie door weerkaatsing en isolatie veel meer dan een Rwaarde! Warmteoverdracht gebeurt op drie manieren:

 • Door straling (infrarood)
 • Geleiding (conductie)
 • Convectie

Rwaarde is het meten van de thermische weerstand van een product in de conductieve wijze van warmteoverdracht (geleiding). Dit getal houdt echter op geen enkele manier rekening met de eigenschap van een product om warmte te weerkaatsen.

 • Stevige aluminiumfolie weerkaatst tot 97% van de stralingswarmte. Gezien het feit dat straling garant staat voor 75% van de totale warmteoverdracht binnen gebouwen, is het van het grootste belang dat deze wordt weerkaatst.
 • De stilstaande lucht in de dubbele laag luchtkussenfolie zorgt ervoor dat de geleiding van warmte beperkt wordt.

Isobubble bestaat uit twee lagen noppenfolie van 150My PE. Elkde laag is eenzijdig bekleed met 12My aluminiumfolie. Deze lagen worde vervolgens tegen elkaar gelamineerd. Het aluminium is behandeld met nitrocellulose om veroudering tegen te gaan.

Bij Verbo zijn drie uitvoeringen standaard uit voorraad leverbaar:

 • 104/1010/2alu12 1,25 meter x 25 meter
 • 104/1515/2alu12 1,25 meter x 25 meter
 • 104/1515/2alu12 1,50 meter x 25 meter

“Insulation by means of reflection and insulation which is much more than the R-value!”

General Information

Solution for…

Product description

Standard sizes

Isolation by means of reflection and insulation which is much more than the R-value! Heat transfer occurs in three ways:

 • By radiation (infrared)
 • Conduction
 • Convection

Rvalue is the measurement of the thermal resistance of a product in the conductive mode of heat transfer (conduction). However, this figure does not in any way take into account the ability of a product to reflect heat.

 • Sturdy aluminium foil reflects up to 97% of the radiant heat. Given the fact that radiation accounts for 75% of the total heat transfer within buildings, it is of the utmost importance that this is reflected.
 • The static air in the double layer of bubble foil ensures that the conduction of heat is limited.

Isobubble consists of two layers of bubble foil of 150My PE. Each layer is coated on one side with 12My aluminium foil. These layers are then laminated together. The aluminium is treated with nitrocellulose to combat ageing.

Verbo always has three versions in stock:

 • 104/1010/2alu12 1,25 meter x 25 meter
 • 104/1515/2alu12 1,25 meter x 25 meter
 • 104/1515/2alu12 1,50 meter x 25 meter

“Isolierung durch Rückstrahlung und Isolietung ist mehr als ein RWert!”

Allgemeine Information

Die Lösung fur…

Produktbeschreibung

Standard sizes

Isolierung durch Rückstrahlung und Isolierung ist mehr als ein RWert! Die Übertragung von Wärme erfolgt auf drei Wegen:

 • durch Strahlung (InfrarotStrahlung)
 • Leitung (Konduktion)
 • Konvektion

Der RWert ist das Messen des thermischen Widerstands eines Produkts auf dem konduktiven Weg der Wärmeübertragung (Leitung).  Dieser Wert berücksichtigt aber in keiner Weise die Eigenschaft eines Produktes, Wärme rückstrahlen zu können.

 • Stabile Aluminiumfolie strahlt bis zu 97 % der Strahlungswärme zurück. Wegen des Umstands, dass die Strahlung für 75 % der gesamten Wärmeübertragung innerhalb von Gebäuden verantwortlich ist, ist es von größter Wichtigkeit, dass diese Wärme zurückgestrahlt wird.
 • Die stillstehende Luft in der doppelten Lage Luftpolsterfolie sorgt dafür, dass die Weiterleitung von Wärme begrenzt wird.

Isobubble besteht aus zwei Lagen Noppenfolie aus 150 MyPE. Jede Lage ist einseitig mit 12 MyAluminiumfolie bekleidet. Diese Lagen werden dann gegeneinander laminiert. Das Aluminium ist mit Nitrozellulose behandelt, um einer Alterung entgegenzuwirken.

Bei Verbo sind drei Ausführungen standardmäßig ab Lager lieferbar:

 • 104/1010/2alu12 1,25 meter x 25 meter
 • 104/1515/2alu12 1,25 meter x 25 meter
 • 104/1515/2alu12 1,50 meter x 25 meter